Dersler

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

HBM 801/E Temel Bilişim Yazılımları (Fundamental Software of Informatics), (3+0)
İşletim sistemine (Linux/Unix) giriş ve temel buyruklar, Kabuklar (bash, tc, kron, vb.), kabuk dilleri ve programlanması, Makefile yapısı ve make buyruğu, AWK, GNUPLOT, Fortran ve uygulamaları, Octave ve uygulamaları, Soyut veri tipleri, diziler, yığınlar, kuyruklar ve hash tablosu.
Introduction to operating systems (linux/Unix), fundamental commands, shell programming, the concept of bash, tc, korn, etc., the structure of makefile and make command, AWK, GNUPLOT, Fortran and its applications, Octave and its applications, abstract data types, arrays, stacks, queues, trees and hashtable. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 802/E Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Matematiksel Yöntemlere Giriş (Introduction to Mathematical Methods in Computational Science and Engineering), (3+0)
Vektörler:tanım, açı ve iç çapımları, dış çarpım, sıfır uzayı, n-boyutlu uzay için, span ve alt uzay, linear bağımlılık, taban ve boyut, Gram-Schmidt yöntemi, Dik tümleyenler, 3-Boyutta Vektörler, Koordinat Sistemleri, Skalerve Vektörel alan, Gradyen, Diverjans, Rotasyonel Operatörler Vektör İntegral Hesabı-Çizgi integrali, Green Teoremi,Yüzey İntegralleri, Gauss Divergence Teorisi, Stoke Teorisi, Birinci Derece SDD/ İkinci Derece SDD, Yüksek Dereceli SDD/SDD Sistemleri, Sıradan Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Sıradan Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Karmaşık Sayılar ve Fonksiyonlar, Karmaşık İntegrasyon, Güç Serileri, Taylor Serisi
Vectors:definition,angle and dot products,nspace, dot and angle product,norm, for n - space,span and subspace,linear dep endence,bases, Gram - Schmidt Orthogonalization, Vectors in 3 - Space,Coordinate Sy stems, Scalar and Vector field - Gradient, Divergence,Curl , Vector Integral Calculus - Line Integral,Do uble Integral, Green’s Theorem, Surface Integrals, Divergence Theorem of Gauss ,Stoke’s Theorem, First Order ODE/ Second Order ODE, HigherOrder ODE/Systems of ODEs, Series Solution of ODEs Laplace Transforms, Numerical Solutions to ODE, Complex Numbers and Functions Complex Integration, Power Series, Taylor Series.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 803/E Hesaplamalı Bilim için Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming for Computational Science), (3+0)
Giriş, Hafıza Kullanımı, Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş, Operatör Aşırı Yükleme, Kalıtım ve Ad Alanı, Çok Biçimlilik ve Sanal Fonksiyonlar, Çoklu Kaynak Kod Yönetimi ve “Makefile” Yapısı, Çok Biçimlilik ve Şablonlar, Hata Yönetimi, Katar Sınıfı ve Girdi/Çıktı Operasyonları, Standart Şablon Kütüphanesi’nin (STL) Kullanımı, Üçüncül Kütüphanelerin Kullanımı, STL ile Uygulamalar, Üçüncül Kütüphaneler ile Uygulamalar Introduction, Memory Issues, Introduction to Object Oriented Programming, Operator Overloading, Inheritance and Namespaces, Polymorphism and Virtual Functions, Multiple Source File Management and Makefiles, Polymorphism and Templates, Error Handling, String Class and I/O Operations, Using Standard Template Library (STL), Using External Libraries, Applications with STL, Applications with External Libraries.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HBM 511 Bilimsel Hesaplama 1 (Scientific Computation 1), (3+0)
Taylor seri açılımı, kayar noktalı gösterim, kök bulma. Doğrusal ve doğrusal olmayan dizgelerin doğrudan ve yinelemeli çözümü. LU ve simetrik LU ayrıştırması. Hesaplamada karmaşıklık, kararlılık ve iyileştirme. Doğrusal olmayan dizgeler. Doğrusal dizgeler için yinelemeli yöntemler (Gauss, Seidel, Jacobi, SOR vb). QR ayrıştırması ve en küçükkareler. Özdeğer problemleri. Sıradan türevli denklemlerin çözüm yöntemlerine giriş.
Introduction to number representation in computing systems. Taylor series expansion, floating point representation and root finding. Direct and Iterative Solutions of Linear Systems. LU and Cholesky factorization. Computational complexity, stability and conditioning. Nonlinear systems. Iterative methods for linear systems (Gauss, Seidel, Jacobi, SOR etc.). QR factorization and least squares. Eigen problems. Introduction to numerical methods forordinary differential equations.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 513/E Koşut ve Dağıtık Hesaplama (Parallel and Distributed Computing), (3+0)
Koşutluğa giriş.Koşut programlamanın ilkeleri. Koşut hesaplama mimarileri. İşletim sistemi ve bellek hiyerarşisi.Önbellekler, sanal bellek ve programlama performansı. Mesaj aktarımlı hesaplama: noktadan noktaya, toplu haberleşmeler. Koşut algoritma örnekleri. Koşut teknikler: bölütleme, ardışıklaştırma,eşzamanlı hesaplamalar, yük dengeleme. İleri örnekler. Ortak bellekle programlama: mimari, izlekler, paylaşılmış veriye erişim, önbellek eşevreli sistemler. OpenMP ile programlama
Introduction to parallelism. Principles of parallel programming. Parallel Computing Architectures, OS and Memory Hierarchy. Caches, Virtual Memory and Programming Performance. Message Passing Computing: point-to-point, collective communications. Parallel algorithm examples. Parallel Techniques: partitioning, pipelining, synchronous computations, load balancing. Advanced examples. Programming with shared memory: architecture, threads, accessing shared data, cache coherence systems.Programming with OpenMP  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 516/E Numerical Discretization Techniques

HBM 519/E Sıradan Türevli Denklemlerin Analiz ve Uygulamaları için Sayısal Yöntemler (Analysis and Applications of Numerical Methods for ODEs), (3+0)
Özerklik, Kerte, Derece, Doğrusallık, Doğrusal yöney uzayları, Doğrusal birleştirim, İşlevsel bağımlılık, Doğrusal bağımlılık, Değişim işleçleri ve kullanımı, Taylor toplamdizileri ve yakınsayış, Karmaşık çözümleyiş, Tekilliklerin sınıflandırımı, Ayrıklaştırım yöntemleri, Açık yöntemler, Doğrusal denklem takımı çözüm yöntemleri, Kapalı yöntemler, Türevlidenklem, kıyı koşulu ve ayrıklaştırım yöntemleri arasındaki ilişkiler, Açık ve kapalı yöntemlerin karmaşıklık ve yakınsayış inceleyimi
Autonomy, Order, Degree, Linearity, Linear vector spaces, Linear combination, Functional dependence, Linear dependence, Difference operators and their use, Taylor series and convergence, Complex analysis, Classification of singularities, Discretization methods, Explicit methods, Solution methods for linear equation sets, Implicit methods, Relations between differential equation, boundary conditions and discretization methods, Complexity and convergence analysis of explicitand implicit methods.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 527/E Finite Elements Method for Elctromagnetic Applications

HBM 597/E Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik'te Özel Konular (Special Topics in Computational Science and Engineering), (3+0)
Diğer derslerdeki konuları kapsamayan farklı konularda dersler önerilecektir. Konular Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliktekiyeni araştırma çalışmalarına göre değişebilir.
Multiple special topics courses are offered, covering topics that may not be offered on a regular basis. Topics of the course may vary, depending on the research studies in Computational Science and Engineering.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 596 Seminer 1 (Seminar 1), (2+0) (Kredisiz)
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.
Seminars are given by lecturers, invited speakers and students who are registered to the course. Students' presentations maybe within the scope of their thesis topics. The course content also includes tips for a successful presentation.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM599 Tez (Thesis)
İlgili uzmanlık alanında önemli bir problem bir akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular lisanstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, Senato Esaslarına göre belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.
An acceptable problem is studied with the guidance of an academic staff in the relevant field of specialisation. The results of the research should be presented as a thesis prepared according to the post-graduate thesis guidelines and should be defended before a jury chosen according to the Senate Principles.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 512 Bilimsel Hesaplama 2 (Scientific Computation 2), (3+0)
Çok terimli formlar, interpolasyon, Chebyshev ve Hermite çokterimlileri, Sonlu fark çokterimlileri, En küçük kareler yaklaştırımı, Parça parça interpolasyon, Sayısal türev ve integrasyon, Sıradan türevli denklemlerde başlangıç ve sınır değer problemleri, SDD ve Kısmi Türevli denklemlerin sayısal çözümleri
Polynomial forms, Interpolation, Chebyshev and Hermite polynomials, Finite difference polynomials, Least squares approximation, Piecewise interpolation, Numeric differentiation and integration, Initial and boundary value problems for ordinary differential equations, Numerical solutions of ODE and PDE.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 514/E Koşut Sayısal Algoritmalar ve Araçlar (Parallel Numerical Algorithms and Tools), (3+0)
Mesaj aktarımlı hesaplama: İletişimciler ve gruplar, türetilmiş veri tipleri, sanal topolojiler, koşutG/Ç, uzaktan bellek erişimi ve dinamik bellek yönetimi. Çizge kuramı. Alan ayrıştırma ve grafik bölütleme algoritmaları. Sayısal Algoritmalar:Canon, Fox, Snyder, SUMMA,DNS Algoritmaları. Doğrudan Yöntemler:Gauss Eliminasyonu, LU Ayrıştırması, QR çarpanlara ayırma.Yinelemeli yöntemler: Jacobi, Gauss-Seidel, SOR. Kırmızı-Siyah sıralaması. Thomas algoritması. STD ve KTD’ler için koşut algoritmalar: Çoklu-boyama algoritmaları. Melez programlama: OpenMP + MPI ve OpenMPI. Durağan olmayan yinelemeli yöntemler: CG ve GMRES. Performans sorunları ve koşutayrımlama, Koşut FFT.
Message passing computing: Communicators and groups, Derived data types, Virtual topologies, Parallel I/O, Remote memory access and Dynamic memory management, Graph theory, Domain decomposition and graph partitioning algorithms, Numerical algorithms: Canon, Fox, Snyder, SUMMA, DNS Algorithms. Direct Methods:Gauss Elimination, LU Decomposition, QR Factorization. Iterative Methods: Jacobi, Gauss-Seidel, SOR. Red-Black ordering. Thomas algorithm. Parallel algorithms for ODE’s and PDE’s: Multi-coloring algorithms, Hybrid programming: OpenMP+MPI and OpenMPI. Non-Stationary iterative methods: CG and GMRES. Performance issues and parallel profiling, Parallel FFT.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 516/E Bilimsel Görselleştirme (Scientific Visualization), (3+0)
Bilimsel Görselleştirme, Bilgisayar Grafiği, Bilimsel Veri Gösterimi, VTK Görselleştirme Aracının Kullanımı, Görselleştirme Akışı, Veri İşletme, Görsel Eşleme ve Teknikleri, Sayıl Veri ve Eş Yüzeyler, Hacim Oluşturma, Yöney Görselleştirme, Zaman Tabanlı Görselleştirme, Büyük Modellerin Görselleştirilmesi, VisIt’e Giriş, Catalyst ile Yerinde Görselleştirme
Scientific Visualization, Computer Graphics, Scientific Data Representation, Usage of Visualization Toolkit (VTK), Visualization Pipeline, Data Manipulation, Visual Mapping and Techniques, Scalar Data and Isosurface, Volume Rendering, Vector Visualization, Time Based Visualization, Visualizing Large Models, Introduction to VisIt, In-Situ Visualization with Catalyst.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 526/E İleri Moleküler Modelleme (Advanced Molecular Modelling), (3+0)
Moleküler Modelleme. Kuvvet Alanları ve En Küçükleme Yöntemleri. Çoklu Elektron Dalga Kuramı. Temel Kümeler. Geometri Eniyilemesi. Titreşim Frekansları Hesaplamaları. Geçiş Konumu Modellemesi. Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi(YFT),Kavramsal YFT. Karmaşık Sistemlerde YFT Uygulamaları. Çözücü Etkisi. Melez Yöntemler. Elektrostatik Potansiyellerden Türetilen Yükler. Doğal Bağ Yörüngesel Çözümlemesi. HF Ötesi Yöntemler. Karmaşık Sistemlerde Uygulamalar.
Molecular Modelling.Force Fields and Minimization Methods. Many Electron Wave Formalism. Basis Sets, Geometry Optimization. Calculating Vibrational Frequencies. Transition States Modelling. Density Functional Theory (DFT). Conceptual DFT. DFT Applications In Complex Systems. Solvent Effect. Hybrid Methods. Charges Derived From Electrostatic Potentials. Natural Bond Orbital Analysis. Post HF Methods. Applications In Complex Systems.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 530/E Enerji Malzemelerinin Hesaplamalı Tasarımı (Computational Design of Energy Materials), (3+0)
Gaz, sıvıve katı hal hidrojen depolamanın gözden geçirilmesi. En önemli katı hal hidrojen depolama malzemelerin tanıtımı: metal hidritler, metal borhidrürler ve metal aminler, Yoğunluk fonksiyonel teori (YFT): Giriş, dalga fonksiyonu yöntemleri ile karşılaştırma, değiştokuş ve korelasyon fonksiyonelleri, Kohn-Sham yöntemi ve YFT’nin performansı, İzdüşürülmüş genişletilmiş dalga yöntemi, Psödopotansiyeller ve temel setler (atom-merkezlitemel setler ve düzlem dalgalar), Geciş durumu arama yöntemleri: dürtülmüş elastik takım, adaptif dürtülmüş elastik takım ve dimer yöntemi, Katı hal kavramları: fermi seviyesi, enerjitakımlari, brillouin bölgesi, kristal tipleri ve özellikleri, Yüzeye tutunma ve katı yüzeylerde reaksiyonlar, Heterojen katalizörler ve Uygulamalar: i) İlk enerji malzemesinin dizayn edilerek optimize edilmesi, ii) Takım diagramının hesaplanması, iii) Durum yoğunluğunun hesaplanması, iv) Geciş durumu arama yöntemi uygulaması, v) Katalizör tasarımı
Review of gas, liquid and solid-state hydrogen storage. Introduction of the most important solid state hydrogen storage materials: metal hydrides, metal borohydrides and metalammines, Density functional theory (DFT): introduction, comparison with wavefunction methods, functionals for exchange and correlation, Kohn-Sham formalism and performance of DFT, Projected augmented wave (PAW) method, Pseudopotentials and basis sets (atomcentered basis sets and planewaves), Transition state search methods: nudged elastic band, adaptive nudged elastic band and dimer method, Solid state concepts: fermi level, energybands, brillouin zones and types and properties of crystalstructures, Adsorption and reactionson solid surfaces, Heterogeneous catalysis and Applications: i) Setting up and relaxing the first energy material, ii) Calculating a band diagram, iii) Calculating density of states, iv)Transition state search application, v) Designing a catalyst.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 596 Seminer 2 (Seminar 2), (2+0) (Kredisiz)
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.
Seminars are given by lecturers, invited speakers and students who are registered to the course. Students' presentations maybe within the scope of their thesis topics. The course content also includes tips for a successful presentation.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM DOKTORA PROGRAMI

HBM 601/E Hesaplamalı Geometri (Computational Geometry), (3+0)
Eğriler ve yüzeyler üzerine genel hususlar. Eğri temsili. Parametrik polinomların özellikleri. Eğrilerin temel teorisine giriş. İnterpolasyon teknikleri (Lagrange, Hermite, andSpline). Bir Bézier eğrisinin Bernstein biçimi. Bézier eğrisi konuları. Bernstein yaklaştırımı. Bézier’de Spline eğrileri. B-Spline yaklaştırımı. Geometrik süreklilik. Oranlı Bézier ve B-spline eğrileri. Yüzeylerin temel teorisi. Tansör çarpımı Bézier yüzeyleri. Kompozit yüzeyler ve Spline interpolasyanu. Coons yüzey yamaları. B-Spline yüzeyleri veNURBS. Delaunay üçgenleştirmesi. Dışbükey gövdeler. Alfa şekiller. Yüzey kontrolü ve düzgünleştirme.
General remarks on curves and surfaces. Curve representation. Properties of parametric polynomials. Introduction to basic theory of curves. Interpolation techniques (Lagrange, Hermite, and Spline). The Bernstein form of a Bézier Curve. Bézier curve topics. Bernstein approximation. Spline curves in Bézier. B-Spline approximation. Geometric continuity. Rational Bézier and B-spline curves. Basic theory of surfaces. Tensor product Bézier surfaces. Composite surfaces and Spline interpolation. Coons surface patches. B-Spline surfaces and NURBS. Delaunay triangulation. Convex hulls. Alpha shapes. Interrogation and smoothing.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 603 Öğrenebilen Dizgelerin Eniyilemeli Denetimi

HBM 605 Çok Değişkenli Model Gösterilimi (Multivariable Model Representation), (3+0)
Bu ders içeriğinde çok değişkenli, diğer bir deyişle yüksek boyutlu işlevler ve dizilerde Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi (YBMG) tabanlı açılımlarını barındırmaktadır. Çarpımsal Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi, Dönüşümsel Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Türleri, Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımla Gösterilimi Altkesimsel Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi, Küçük Ölçeklerde Yüksek Boyutlu Model Gösterilimigibi YMBG türleri hem sürekli yapılarda hem de ayrık yapılarda incelenek ve hesaplamalı bilim problemlerinde uygulamaları ortaya konulacaktır.
This course includes High Dimensional Model Representation (HDMR) based expansions on multivariate functions /high dimensional functions as description. Different kinds of HDMR expansion such as : Factorized High Dimensional Model Representation, Transformational High Dimensional Model Representation variates, Enhanced Multivariance Product Representation, Piecewise High D imensional Model Representation , Small Scale High Dimensional Model Representation will be analyzed and applied on both continuous and discrete structures.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 607/E Generalized Inverse Techniques in Engineering

HBM 609 Saptırım Açılımları ve Uygulamaları (Perturbation Expansions and Their Applications), (3+0)
Saptırım kavramı, doğal ve yapay saptırımlar. Saptırım açılımları, düzgün açılımlar, tekil açılımlar. İşleçlerde saptırım, İşleçlerin saptırım değişkenine bağımlılığı. İşleçlerin saptırım açılımı. Doğrusal işleçlerde saptırım açılımları, yakınsaklık incelemeleri, ozdeğer ve evirtim sorunlarında saptırım açılımları. Iraksak ama asimptotik davranışlı saptırım açılımları. Saptırım açılımlarında yakınsaklık ivmelendirimi.Doğrusal olmayan yaklaştıranlar kullanarak ıraksaklıktan kurtarma ya da yakınsaklık arttırımı. Uygulamalar.
Perturbation concept, natural and artificial perturbartions. Perturbation expansions, regular expansions,
singular expansions. Perturbation in operators, Dependence of operators on perturbation parameter.
Perturbation expansions of operators. Perturbation expansions in linear operators, convergence investigations, perturbation expansions in eigenvalue and inversion problems. Perturbation expansions with divergent but asimptotic behaviour. Convergence acceleration in perturbation expansions. Divergence removal or convergence increase by using nonlinear approximants. Applications.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 621/E Kemoenformatik (Chemoinformatics), (3+0)
Kemoenformatiğin gelişimi ve kapsamı, 2 ve 3 boyutlu moleküler yapıların simgelenmesi ve işlenmesi, Veritabanları ve veri kaynakları, Fiziksel vekimyasal verilerin hesaplanması: moleküler mekanik ve quantum mekaniği, Veri analizyöntemleri: kimyada özdevimli öğrenme, sinir ağları, evrimsel algoritmalar ve kümeleme teknikleri, Moleküler tanımlayıcılar, Sayısal yapı –aktivite ilişkisi,İlaç tasarımı, Benzerlik yöntemleri, Yüksek girdi-çıktılı tarama verilerinin analizi,Sanal tarama ve kenetlenme,Birleşimsel kimya ve kütüphane tasarım
The scope and history of chemoinformatics, Representation and manipulation of 2D and 3D molecular structures, Overview of databases/data sources, Calculation of physical and chemical data: molecular mechanics and quantum mechanics, Methods for data analysis: machine learning techniques in chemistry, neural networks, evolutionary algorithms and clustering techniques, Molecular descriptors, Quantitative Structure – Activity Relationship (QSAR), Drug design, Similarity methods, Analysis of high - throughput screening data, Virtual screening and docking, Combinatorial chemistry and library design.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 697/E Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik'te İleri Konular (Special Topics in Computational Science and Engineering), (3+0)
Diğer derslerdeki konuları kapsamayan farklı konularda Doktora seviyesinde dersler önerilecektir. Konular Hesaplamalı Bilim ve Mühendsilikteki yeni araştırma çalışmalarına göre değişebilir
Multiple special topics courses will be offered at Ph.D level, covering topics that may not be offered on a regular basis. Topics of the course may vary, depending on the research studies in Computational Science and Engineering.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 699 Tez (Thesis)
İlgili uzmanlık alanında önemli bir problem bir akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişlemesine katkıda bulunmalı ve lisanstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, Senato Esaslarına göre belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır.
An acceptable problem is studied with the guidance of an academic staff in the relevant field of specialization. The results of the research should contribute to the advancement of knowledge in the field and should be presented as a thesis prepared according to the post-graduate thesis guidelines. The thesis should be defended before a jury chosen according to the Senate Principles.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 604/E Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri (Numerical Solutions of PDE's), (3+0)
Eliptik Parça Türevli Denklemler, Parabolik Parça Türevli Denklemler, Fark denklemleri, Kararlılık analizi, Hiperbolik Parça Türevli Denklemler, Karakteristikler yöntemi, Birinci Mertebe Fark Şemaları, Yüksek Mertebe Şemalar (Lax-Wendroff Şeması, Mac Cormack Şeması, Third-order upwind Şeması), Doğrusal Olmayan Hiperbolik PDE’ler İçin Sayısal Şemalar (Lax-Wendroff Şeması, Courant-Isaacson-Rees Şeması, Mac Cormack Şeması, Beam-warning Implicit Şeması, Flux-corrected Şemaları)
Elliptic Partial Differential Equations, Parabolic Partial Differential Equations, Difference Equations, Stability Analysis, Hyperbolic Partial Differential Equations, Method of Characteristics, First Order Difference Schemes, Higher Order Schemes (Lax-Wendroff Scheme, Mac Cormack Scheme, Third-order upwind Scheme), Nonlinear Hyperbolic Schemes (Lax-Wendroff Scheme, Courant-Isaacson-Rees Scheme, MacCormack Scheme, Beam-warning Implicit Scheme, Flux-corrected Schemes.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 606 Eniyileme, Kararlılık ve Gürbüzlük (Optimization, Stability and Robustness), (3+0)
Eniyileme probleminin genel ifadesi, temel kavramlar, En küçük kareler yöntemi-Doğrusal Problemler ve Regresyon, Kısıtsız Eniyileme, Kısıtlı Eniyileme, Doğrusal Programlama, Doğrusal OlmayanProgramlama, Sayısal Teknikler, Kararlılık, Gürbüzlük
Introduction to optimization techniques, Least square methods-Linear Problems and Regression, Unconstrained Optimization, Constrained Optimization, Linear Programming, Nonlinear Programming, Numerical Techniques, Stability, Robustness.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 608/E Hesaplamalı Nanoyapı Fiziği (Computational Nanostructure Physics), (3+0)
Sırada diferansiyel denklemlerin çözümünde uyarlamalı Runge-Kutta Yöntemi, Schrödinger denklemi, eğri uydurma, spektral çözümleme, difüzyon denklemi, çeşitli özfonksiyonlar, dik çokterimliler, sayısal integrasyon, kuvantum pertürbasyon ve varyasyon yöntemleri, Monte Carlo yöntemi, kuvantum ve varyasyon Monte Carlo yöntemleri, yoğunluk fonksiyonel teori, sıkı bağlanım yöntemi
Adaptive Runge-Kutta method, Schrödinger equation, curve fitting, Fouier transform, diffusion equation, various eigenfunctions, orthogonal polynomials, numeric integration, quantum perturbation and variation methods, Monte Carlo method, Quantum and variational Monte Carlo techniques, Density Functional Teory, Tight-Binding method.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 610/E Fuzzy Deci. Mak. Methods in Computational Science

HBM 612/E Advanced Computational Methods for Fluids

HBM 614/E Large Scale Sparse Matrix Computation and Engineering Applications

HBM 616/E Hesaplama Karmaşıklığı (Computational Complexity), (3+0)
İşlem sayımı ile bilgisayım karmaşıklığı, özyineleyimlerin sınıflandırımı, doğrusal değişmez katsayılı özyineleyimler, değişken katsayılı özyineleyimler, doğrusal olmayan özyineleyimler, üreteç işlevler, yanaşık açılımlar.
Computational complexity by operation count, classification of recursions, linear constant coefficient recursions, variable coefficient recursions, nonlinear recursions,generating functions, asymptotic expansions.  [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

HBM 622/E Linear Prog. Mod. for High Performance Computing

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü
HBM 801
Temel Bilişim Yazılımları Kredisiz Zorunlu
HBM 802E
Introduction to Mathematical Methods in Computational Science and Engineering Kredisiz Zorunlu
HBM 803E
Object Oriented Programming Techniques Kredisiz ZorunluHBM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

G ü z  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü
HBM 511
Bilimsel Hesaplama I Zorunlu
HBM 513E
Parallel and Distributed Computing Zorunlu
HBM 517E Numerical Discretization Techniques Seçmeli
HBM 519E
Analysis and Aplications of Numerical Methods for ODE Seçmeli
HBM 527E Finite Elements Method for Elctromagnetic Applications Seçmeli
HBM 597E
Special Topics in Computational Science and Engineering Seçmeli
HBM 596
Seminer I Kredisiz Zorunlu
HBM 599
Y. Lisans Tezi Zorunlu


B a h a r  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü
HBM 512
Bilimsel Hesaplama II Zorunlu
HBM 514E
Parallel Numerical Algorithms and Tools Zorunlu
HBM 516E
Scientific Visualization Zorunlu
HBM 526E
Advanced Molecular Modelling Seçmeli
HBM 530E
Computational Design of Energy Materials Secmeli
HBM 596
Seminer II Kredisiz ZorunluHBM DOKTORA PROGRAMI

G ü z  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü
HBM 601E
Computational Geometry Seçmeli
HBM 603 Öğrenebilen Dizgelerin Eniyilemeli Denetimi Seçmeli
HBM 605
Çok Değişkenli Model Gösterimi Seçmeli
HBM 607E Generalized Inverse Techniques in Engineering Seçmeli
HBM 609
Saptırım Açılımları ve Uygulamaları Seçmeli
HBM 621E
Chemoinformatics Seçmeli
HBM 697E
Special Topics in Computational Science and Engineering Seçmeli
HBM 699
Doktora Tezi Zorunlu


B a h a r  D ö n e m i

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü
HBM 604E
Numerical Solutions of PDE’s Seçmeli
HBM 606
Eniyileme, Kararlılık ve Gürbüzlük Seçmeli
HBM 608E
Computational Nanostructure Physics Seçmeli
HBM 610E Fuzzy Deci. Mak. Methods in Computational Science Seçmeli
HBM 612E Advanced Computational Methods for Fluids Seçmeli
HBM 614E Large Scale Sparse Matrix Computation and Engineering Applications Seçmeli
HBM 616E
Computational Complexity Seçmeli
HBM 622E Linear Prog. Mod. for High Performance Computing Seçmeli

* Her dönem açılacak dersleri buradan öğrenebilirsiniz. 

2017-2018 Eğitim & Öğretim Yılı Akademik Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.